Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Հարաբերական ատոմային զանգված

Զանգված=m

m(h)=1,67*10-27կգ
m(o)=2,66*10-26կգ

Ar
զ․ա․մ․=1/12 m(c)=2*10-26կգ=1,66*10-27կգ
Ar(h)=m(h)=1,67*10-27կգ/1,66*10-27կգ=1
զ․ա․մ=զանգվածի ատոմի միավոր

Հարաբերական ատոմային զանգվածը, ցույց է տալիս տարրի մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ զ․ա․մ-ից։

m(N)=14*1,66*10-27կգ
m(Fe)=56*1,66*10-27կգ