Рубрика: Անգլերեն

English

52351011-english-british-england-language-education-concept.jpg

March 19-23

Lesson 1/English in Mind book2

Read the text on page 10 and answer the questions.

Grammar

Exercises:3,4,5,6/a,b,page 11

Ex. 3

 1. The book was so interesting that he read it three times.
 2. I didn’t enjoy the film last night-it was very dull.
 3. I don’t like that painting at all-I think it’s realy ugly.
 4. Those sunglasses are great-you look really cool in them!
 5. Next week we’re going to Florida on holiday-we’re all very excited.
 6. I told him all about myself but I don’t think he was intersted in listening to me.

Ex. 4

1. A: I’m going to take scuba-diving lessons.

B: Oh? Well, I think you should ask parents first.

2. A: Ellie and osh are hungry-again!

B: Well, perhaps they should eat more breakfast in the mornings.

3. A: Are you worried about the test tomorrow?

B: Yes, a bit, I think I should be more relaxed about it.

4. A: Let’s go for a walk in the park.

B: No, it’s almost dark. We shouldn’t go this evening.

5. A: I’ve got a really bad cold.

B: Yes, you have. You shouldn’t go to school today.

6. A: I don’t know why he’s so angry white me.

B: It’s because you were rude to him. You should be more polite, you know.

Ex. 5

1. A: Have you ever seen the Eiffel Tower?

B: No, I’ve never been to France.

2. A: Have you ever tried scuba-diving?

B: No, I have never swum in the sea.

3. A: Have you ever stayed awake for 24 hours?

B: No, and I’ve never slept for 24 hours!

4. A: I’ve never eaten Japanese food.

B: Really? So, you have never tried sushi?

Ex. 6/a

Positive-Negative

friendly-unfriendly

organised-unorganised

kind-unkind

honest-dishonest

hard-working-lazy

polite-impolite

rich-miserable

relaxed-nervous

Ex. 6/b

 1. Una says horrible things about people, she’s so unfriendly.
 2. Robbie never gets nervous before a test-he’s always relaxed.
 3. Lucy never does any work, she’s so lazy.
 4. peggy’s very polite, she always says please and thank you.
 5. Mike’s a unfrendly boy, he never laughs or smiles.
 6. Don’t belive anything that Debbie says, she’s very dishonest.
 7. Dave is really hard-working, there are books and magazines everywhere on his desk!
 8. Everybody likes Frank, es’s very kind.

Lesson 2

What did they invent? Read the text and answer the questions.page 12

Grammar/past continuous

Exercise 2/c,d,page 13

Рубрика: Նախագծեր, Գրականություն

Նախագծային շաբաթ

Ես աչք ու դու լոյս, հոգի,
առանց լո´յս` աչքըն խաւարի.
Ես ձուկ ու դու ջուր, հոգի,
առանց ջո´ւր` ձուկըն մեռանի.
Երբ զձուկն ի ջրէն հանեն
ւ’ի այլ ջուր ձըգեն, նայ ապրի,
Երբ զիս ի քենէ զատեն,
քան զմեռնելն այլ ճար չի լինի:

 • Ներկայացում
 • Մեթոդական տեսադաս

Ընթերցանության համար նախատեսված նյութեր.

 

Խորխե Բուկայ — Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա

Այս պատմվածքը շատ հուզիչ, գեղեցիկ և ճշմարիտ է, որովհետև իրոք մենք այդպես ենք փորձում ենք փոխր ժամանակ շատ-շատ և հասկանում ենք, որ չենք կարողանում և հետո այլևս չենք փորձում, որովհետև մեզ մեջ մտել է այն վախը, որ մենք չենք կարողանա և վերջ: Ես նույնպես ունեմ այդպիսի վախ դա ինձ մոտ բարձրությունն է, ես ուղղակի սարսափում եմ, անգամ բարձրություն բառն լսելիս ես սառսուռ եմ զգում և դա շատ վախենալու երևույթ է ինձ համար:

Ստեղծագործական աշխատանք-Դատապարտված ենք կապանքներին… 

Շարլ Ազնավուր — Իմ հայրը հսկա է

Այս պատմվածքը ինձ շատ-շատ դուր եկավ և դարձավ իմ ամենասիրելի պատմվածքներից մեկը: Պատմվածքում ասելքին այն էր, որ կապ չունի դիմացինտ հսկա է, թզուկ, թե սովորական մարդ կարևոր նրա սերն է, նրա զգացմունքները քո հանդեպ: Պատմվածքի միջի հերոսը բառիս բուն իմաստով հերոսը հսկա լինելով աշխարհի ամենաբարի, ամենահոգատար և ամենաքնքուշ հայրիկներից մեկն էր, չնայած ինձ թվում է, որ ամեն երեխայի համար իր հայրիկն է ամենա-ամենան, բայց նա մի այլ մոտեցում ուներ, նա լինելով հսկա, բոլորի աչքին տարօրինակ թվացող, ուներ իր հսկա հասակի չափով սեր, առատ սեր: Իմ կարծքով մարդուն պետք է սիրել այնպես ինչպես նա կա առավել ևս, երբ նա քեզ տալիս է անսահման սեր և հարգանք:

Միխաել Էնդե — Օֆելյայի ստվերների թատրոնը

Այս պատմվածքը ինձ դուր եկավ շատ, ասյ պատմվածքի իմաստն այն էր, որ պետք չէ վախենալ, հեռանցել քեզնից այլ պետք է օգտագոծել: Մենք նունենք շատ տարբեր ստվերներ վախ, մահ, կասկած, ժպիտ, հուսահատություն, երազ, սեր, և այլն, ես կարող եմ անվերջ թվարկել, բաըց պետք է, ոչ թե վանել այդ դտվերները քեզնից այլ պետք է նրանց հետ շփվես, օգտագործես, նրանց հետ կապ ունենաս և այդ ժամանակ էլ նրանք քեզ անպայման մի լավ բան կփոխհատուցենք: