Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու. Հունվար

02.19.2020

 • Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։
  Գարուն է, մեկն այն անհամար գարուններից, որ զարդարել էին երկիրը, և որոնցից հարյուրը ապրեց երջանկության ու տխրության բանաստեղծը՝ աշխարհահռչակ Սաադին։ Առավոտ վաղ զարթնեց, նա իջավ պարտեզ՝ նորից լսելու հավքերի երգը և նորից տեսնելու գարնան հրաշքը։ Նայեց Շիրազի դաշտին՝ գարնան շնորհներով ու վարդերով պճնված, որ վաղորդայնի նիրհն էր առնում՝ պարուրված ճերմակաթույր շղարշներով։ Նստեց ծածկած հասմիկի թփի տակ՝ Սպահանի գորգի վրա և դողդոջուն մատներով բռնեց վարդենու այդ գիշեր փթթած բողբոջը, մոտեցրեց դեմքին։ Սիրո կրակով թրթռուն հովը վարդերի ականջին կուսական շնչով սեր էր շշնջում, որ բերել էր հեռավոր սոխակներից։
  «Աշխարհը վետվետում է անվախճան ու սիրավառ արբեցումով»,- հիշեց Սաադին իր խոսքերը՝ ականջը հավքերի երգին և սպիտակ գլուխը կարմրափթիթ վարդերի մեջ թաղած։
 • Տեքստից գտիր հանրահայտ, թռչուն, զարդարված, առավոտ, սյուք, ունկ բառերի հոմանիշները։

հանրահայտ-աշխարհահռչակ

թռչուն-հավքեր

զարդարված-պճնված

առավոտ-վաղորդայն

սյուք-հով

ունկ-լսել

 • Գտիր մեկ բառ, որ լինի արմատ+հոդակապ+արմատ կառույցի։

աշխարհ+ա+հռչակժաշխարհառչակ

 • Գտիր մեկ ածանցավոր բառ։

դողդոջուն

 • Տեքստից գտիր մեկական ա ներքին և ան արտաքին հոլովների ենթարկվող բառ։

աա ներքին-տխրություն

ան արտաքին-գարնան

 • Տեքստից գտիր անկանոն բայերը։

տեսնել, առնել, հիշել

 • Տեքստից գտիր սոսկածանցավոր բայերը։
 • Գտիր տեքստի բաղադրյալ ստորոգյալները։

գարուն է

02.17.2020

Հայոց լեզու
Առաջադրանք.
 1. Կետադրիր տրված նախադասությունները։ Որոշիր բացահայտիչների տեսակները։ Գտիր նախադասության գլխավոր անդամները, որոշիր ստորոգյալների տեսակը, ընդգծիր նաև գոյականական անդամի լրացումները։
 • Այդ երգը նա նվագել է իր հայրենի քարանձավներում՝ բարձրադիր այդ երկրում։
 • Իրիկնաժամին նստում եմ մենակ կանաչ առվի մոտ՝ ուռիների տակ։
 • Հենց հաջորդ կիրակի՝ առավոտ կանուխ, որսորդ Անտոնը բռնեց անտառի ճանապարհը։
 • Մենք՝ քո խոնարհ ծառաներս, յոթ եղբայր ենք։
 • Ինքնաթիռի անձնակազմը շնորհավորում է ձեզ ու տալիս այս վկայագիրը՝ որպես հիշատակ։
 • Քաղաքն ուներ երկու անուն` Գորիս և Կյորես։
 • Ոչինչ եկեղեցական չկար` այդ ուխտավայրերում ո՛չ գիր, ո՛չ խաչ։
 • Այդ ժխորից՝ մարդկանց ու անասունների կանչերից, ազատ էր Պասաժը։
 • Ահա երևաց ինքը՝ քաղաքագլուխ Մաթևոս բեյը։
 • Ո՞ւր էիր երեկ՝ ամբողջ օրը։
 • Դիմացը՝ փողոցում, էլեկտրական խոշոր լամպ կար։
 • Մի անգամ էլ՝ շատ տարիներ առաջ, ճռնչաց այգու դուռը։
 • Ձեռքով նշան էր անում դեպի ներքև՝ դեպի գետի արմունկը։
 • Ներքևը՝ ձորում, թառել են մի քանի տներ։
2. Արտագրիր տեքսը, լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։

9-1

91․ Ջրօրհնեքից մի քանի ամիս անց գյուղ գնացի՝ պրկված նյարդերս փոքր-ինչ հանգստացնելու։ Ապրում էի գյուղից բավական հեռու՝ ծաղկազարդ սարի լանջին, ու մի քանի քողտիկներ կային, որոնցից մեկն էլ իմն էր։ Շուրջանակի փռված են դալար մարգագետինները՝ եզերված սաղարթախիտ անտառներով։ Անհուն, խորունկ մի անդորրություն է սփռված հուռթի դաշտերին ու անտառներին։ Մի կայուն լռություն, որով կարծես հագեցած լինի օդի ամեն մի հյուլեն։

 Զգում եմ՝ ինչպես մեծ քաղաքի աղմուկից գրգռված ու պրկված ջղերս այս անդորրութան մեջ ազատվում են լարվածությունից, անհագաբար շնչում են մաքուր օդը, և հոգիս ներդաշնակվում է բնության հետ։ Օրերով թափառում եմ զմրուխտե մարգագետիններում, խորհում մեծ ու անհուն բնության մասին։
 Արևը՝ տիեզերքի ամենից հզոր ու գեղեցիկ, թևատարած սավառնում է՝ քշելով թուխպի՝ բրդի քուլաների նմանվող ծվենները։
 Հրաշագործ բնությունը մարկանց շնորհել է ուժ ու խելք՝ կռելու իրենց ճակատագիրը։

01.20.2020

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը։
 2. Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։

շնորհիվ-կապ, հետադիր

անառիկ-հարաբերական ածական

երկու-քանակական թվական

միմյանցից-փոխադարձ դերանուն, բացառական հոլով

հարթության-իրանիշ գոյական, հասարակ, եզակի, ա ներքին հոլովում, սեռական հոլով, անարոշ առում

որի- հարաբերական դերանուն, սեռական հոլով

վրա-կապ, հետադրություն

շրջապատված-անդեմ բայ, ենթակայական դերբայ, կրավորական սեռ, ածանցավոր

լեռների-իրանիշ գոյական, հոգնակի, հասարակ, ի արտաքին, սեռական հոլով, անորոշ առում

հինավուրց-հարաբերական դերանուն

ոգուց-իրանիշ գոյական, եզակի, հասարակ, բացառական հոլով, ու արտաքին, անորոշ առում

բխող-անդեմ բայ, ենթակայական դերբայ, չեզոք, պարզ

երևում էր-դիմավոր բայ, սահմանական եղանաակ, անկատար անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, չեզոք, պարզ

ամրոցում- գոյական, ներգոյական հոլով, եզակի, հասարակ,ի արտաքին անորոշ առում

միայն- սահմանափակման վերաբերական

 1. Տեքստից գտիր կալվածք-դաստակերտ, անջատել-բաժանել, ձոր-կիրճ, ասպնջական-հյուրընկալ, թագավորական-արքունական, ապարանք-դղյակ, տանիք-ձեզուն, շոգ-տապ, լոկ-միայն բառերի հոմանիշները։

Տեքստ

Հայկազն նահապետի այս դաստակերտը, որ Տրդատի շնորհիվ շքեղ վերաշինվելով դարձել էր անառիկ բերդ, Այրարատ նահանգի երկու գավառները միմյանցից բաժանող Գեղասարի գոգավոր հարթության վրա էր։ Բարձունքի սարավանդը, որի վրա էր դղյակը, շրջապատված էր խորունկ կիրճերով, լեռների խրոխտ ու գմբեթարդ գագաթներով։ Ամրոցը պատսպարված էր բնական ամրություններով, ինչպես նաև կոկված ու հղկված որձաքարե ժայռերով։ Հարավարևելյան կորնթարդ բարձունքի  սարավանդին կանգնած էին հյուրընկալ հսկաները՝ արքունական հինավուրց դղյակը՝ իր զվարթ կառույցներով ու գողտրիկ մատուռներով, Տրդատի հոյակապ հովանոցը՝  վերասլաց սյուներով, քարե արձաններով, քանդակազարդ ձեղունով, ազատատենչ ոգուց բխող զարդաքանդակներով։ Միջօրեի տապն անցել էր. լուսնկա զովաշունչ երեկո էր։ Ներքևում՝ կիճում, անցուդարձը դադարել էր, անօթևան ճամփորդները օթևան էին ստացել Այրիվանքում, որի խորշերից մոմի թրթռացող լույս էր երևում։
Հինավուրց Գառնու ամրոցում արթուն էր միայն թագուհին՝ Սահականույշը։

01.17.2020

Կարդում ենք Մարի Մելիքյանի պատմվածքները

Տեքստից գտեք

 1. 3 տարբեր հոլովումների ենթարկվող գոյականներ
 2. Բոլոր կապերը
 3. Անդեմ բայերը. որոշեք որ դերբայներն են, սեռը, կազմություը
 4. Ածականները։

 

02.03.2020

Առաջադրանք

 • Լրացրու բաց թողած տառերը։
 • Նշիր՝ ընդգծված բառակապակցություններն ինչ միջոցով են կապակցվել։
իմաստասեր քահանան -առդրություն
պայծառ լույսով-առդրություն
ծառերը ստեղծել էին-համեմատություն
թուփը արձակում էր-համեմատություն
գետի վրա-խնդրառություն
կախվել էր մշուշ-համեմատություն
քնած են մարդիկ-համեմատություն
ստեղծել գեղեցկությունը-խնդրառություն
 • Տեքստից գտիր.
 • մեկական բարդ, ածանցավոր և բարդածանցավոր բառ.

Բարդ- ձեռնափայտը

Ածանցավոր- տեսարան

Բարդածանցավոր- բանաստեղծություն

 • երեք հնչյունափոխված բառ. վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևը.

Մթություն-մութ

Դռան-դուռ

Քնած-քուն

 • գտիր գաղտնավանկ ունեցող բառերը.

Մթություն, պատշգամբ, դռան, ճռռացող, մագլցելով, զգլխիչ, մշուշ, քնած, Աստված

 • մեկական վա արտաքին, ու արտաքին և ա ներքին հոլովման ենթարկվող բառ.

Վա-գիշերվա

Ու ատրաքին-մարդիկ

Ա ներքին-գեղեցկություն

 

 • դուրս գրիր կրավորական ածանց ունեցող բոլոր բայերը.

Կախվել, ողողված, թափվող

 • գտիր մեկական հարաբերական, հարցական, ցուցական, անձնական դերանուններ.

Հարաբերական-երբ

Հարցական-Ու՞մ

Ցուցական-այդ

Անձնական-ինքն

 • գտիր գավազան-ձեռնափայտ, հմայվել-դյութիչ, արբեցուցիչ-զգլխիչ, մառախուղ-մշուշ բառերի հոմանիշները։

Տեքստ

Երբ գիշերվա տասը խփեց, իմաստասեր քահանան վերցրեց ձեռնափայտը և միջանցքի մթության մեջ խարխափելով՝ մոտեցավ ճռռացող դռանը։ Դուրս եկավ պատշգամբ և հանկարծ կանգ առավ՝ լուսնկա գիշերվա պայծառ լույսով հիացած։ Ի՛նչ դյութիչ տեսարան։ Փոքրիկ պարտեզում, որ ամբողջովին ողողված էր կապտաթույր լույսով, շարքով կանգնած ծառերը ստեղծել էին լույսի և ստվերի խաղ՝ զարմանալի, տարօրինակ։ Հսկա թուփը, մագլցելով ծառի վրա, արձակում էր զգլխիչ բուրմունք։
Քիչ այն կողմ՝ գետի վրա շղարշի պես կախվել էր մի նոսր մշուշ՝ որպես թեթև ու թափանցիկ ծուխ։
Քահանան հուզված կանգ առավ։ Ո՞ւմ համար են նախասահմանված այդ լուսացնցուղ տեսարանը, երկնքից թափվող այդ օդեղեն բանաստեղծությունը։ Չէ՞ որ քնած են մարդիկ, քնած է աշխարհը։ Մի՞թե Աստված ինքն իր համար է ստեղծել այդ հոգեպարար գեղեցկությունը։

 

02.05.2020

Հայոց լեզու

Առաջադրանք. Գտիր ենթականերն ու ստորոգյալները, որոշիր ստորոգյալների տեսակները։

 • Խոսակցությունն ավելի հաճելի էր նրան։-

Խոսակցությունն- ենթակա

հաճելի էր-բաղադրյալ ստորոգյալ

 • Մարդիկ ու մեքենաները անցուդարձ էին անում։

Ենթակա-մարդիկ, մեքենանները

Անցուդարձ էին անում-պարզ ստորոգյալ, բաղադրյալ դիմավոր ձև

 • Անտառն ավելի գեղեցիկ էր թվում։

Անտառ-ենթակա

Գեղեցիկ էր թվում-բաղադրյալ ստորոգյալ

 • Այժմ անձրևում է։

Անենթակա

Անձրևում էր-պարզ ստորոգյալ, բաղադրյալ դիմավոր ձև

 • Վերջապես խախտվեց լռությունը։

Լռությունը-ենթակա

Խախտվեց-պարզ ստորոգյալ, պարզ դիմավոր ձև

 • Բարակ անձրևը իր միլիոնավոր մատներով թակում էր հոգնած զինվորների վերարկուները։

Անձրևը-ենթակա

Թակում էր-պարզ ստորոգյալ, բաղադրյալ դիմավոր ձև

 • Այնուհետև ամբողջ օրը բանտի բոլոր խցերից լսվում էին անեծքի դառնաշունչ խոսքեր։

Խոսքեր-ենթակա

Լսվում էին-պարզ ստորոգյալ, բաղադրյալ դիմավոր ձև

 • Բեղանին դրված թույլ ճրագը հազիվ էր լուսավորում մռայլ սենյակի ծխոտ, սև պատերը։

Ճրագը –ենթակա

Լուսավորում էր-պարզ ստորոգյալ,  բաղադրյալ դիմավոր ձև

 • Ռուբենը մտքում նեղանում էր նրա այդ տարօրինակ հանգստությունից։

Ռուբենը-ենթակա

Նեղանում էր-պարզ ստորոգյալ, բաղադրյալ դիմավոր ձև

 • Դա մի չոր ու ցամաք, հասակավոր կին էր՝ բարի, մշտաշարժ, խստադեմ։

Դա-ենթակա

Կին էր-բաղադրյալ ստորոգյալ

2. Նախադասությունների կազմությունը՝ պարզ և բարդ (մեկ ստորոգյալ ունեցողները պարզ են, մեկից ավելի ստորոգյալ ունեցողերը՝ բարդ)։

3. Պարզ համառոտ և պարզ ընդարձակ նախադասություններ։ Նախադասության երկրորդական անդամներ։

Առաջադրանք. Կարդա տեքստը, նախադասությունների կողքին նշում արա, թե ինչպիսի նախադասություն են՝ պա՞րզ, բա՞րդ, պարզ ընդարձա՞կ թե համառոտ։

Ուսումնական համակարգերի մեծ մասը սովորեցնում է պայքարել պարտության դեմ։-Պարզ ընդարձակ

Դպրոցում երեխաներին սովորեցնում են, որ իրենց համար դժվար է լինելու աշխատանք գտնելը, նույնիսկ եթե դիպլոմ ստանան։

Տանն աշխատում են նախապատրաստել այն մտքին, որ ամուսնությունների մեծ մասն ավարտվում է ամուսնալուծությամբ, և որ զույգերի մեծ մասն ի վերջո հիասթափություն է միայն բերում։

Ապահովագրական գործակալություններն ընդհանուր հոռետեսությունն են սատարում։

Նրանց կրեդոն է՝ դուք քիչ հնարավորություն չունեք ավտովթարի ենթարկվելու, հրդեհի կամ ջրհեղեղի զոհ դառնալու։

Այնպես որ, հեռատես եղեք, ապահովագրվեք։

Զանգվածային լրատվամիջոցները լավատեսներին զօրուգիշեր հիշեցնում են, որ մարդիկ ամեն տեղ անպաշտպան են։

Լսե՛ք գուշակներին. Բոլորը խոսում են միայն Ապոկալիպսիսից կամ պատերազմից։

Համաշխարհային պարտություն, տեղային պարտություն, անձնական պարտություն…

Միայն նրանց ձայնն է լսվում, ով խոսում է անուրախ ապագայից։ .

Ո՞ր մի մարգարեն կհամարձակվի հայտարարել, թե ապագայում ամեն ինչ ավելի ու ավելի լավ է լինելու։

Իսկ երբ խոսքը իր՝ մարդու մասին է, ո՞վ կհամարձակվի երեխաներին դպրոցում սովորեցնել, թե ինչ պիտի անեն, որ լավագույն դերի համար «Օսկար» ստանան։

Ինչպե՞ս արձագանքեն՝ հաղթած լինելով համաշխարհային մրցաշարում։

Ի՞նչ անել, եթե ձեր փոքրիկ ձեռնարկությունը վերածվել է միջազգային ընկերության։

Արդյո՞ւնքը։

Երբ մարդ հաղթանակ է տանում, զրկվում է ուղղվածությունից և հաճախ այնքան շլացած է լինում, որ անմիջապես ինքն է կազմակերպում սեփական պարտությունը, որ վերադառնա իրեն ծանոթ՝ «նորմալ» իրադրություն։

Հաղթանակ

Առաջադրանք.  50-70 բառի սահմանում տեսակետդ շարադրիր հաղթանակի ու դրա ազդեցության մասին։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s