Рубрика: Անգլերեն, Թարգմանություններ

«Famous works with my translation» Camp translation project

The Princess and the Pea - Nest

«The Princess and the Pea»

Ժամանակին կար մի արքայազն, ով ցանկանում էր ամուսնանալ արքայադստրի հետ, բայց նա պետք է լիներ իսկական արքայադուստր։ Նա ճանապարհորդեց ամբողջ աշխարհով մեկ, որպեսզի գտնի մեկին, ով կհամապատասխաներ իրեն, բայց ոչ մի տեղ չէր կարողացել գտնել իր ուզածին։ Այնտեղ կային շատ արքայադուստրներ, բայց դժվար էր պարզել, թե իրենք իսկական են, թե ոչ։ Այնտեղ միշտ կար մի բան նրանց մասին, որը այդքան էլ ճիշտ չէր։ Այսպիսով նա եկավ տուն և շատ տխրեց, որովհետև նա շատ էր ցանկանում ունենալ իրական արքայադուստր։

Մի երեկո սարսափելի փոթորիկ սկսեց։ Ապմրոպ և կայծակ եղավ և սկսեց անձրև գալ։ Հանկարծ քաղաքի դարպասի մոտից թակոց լսվեց, և ծեր թագավորը գնաց բացելու այն: Դա մի արքայադուստր էր, ով կանգնած էր դրսում՝ դարպասի դիմաց: Բայց, ի սեր Աստծո, ինչ տեսք ուներ նա, անձրևը և քամին այդ ինչ էին արելի իր տեսքի հետ։ Ջուրը հոսում էր նրա մազերից և հագուստից։ Եվ այնուամենայինիվ նա ասաց, որ նա իրական արքայադուստր է։

«Լավ, մենք դա շուտով կպարզենք»-մտածեց ծեր թագուհին։ Բայց նա ոչինչ չասաց, մտավ ննջասենյակ, վերցնում է անկողնու վրայի բոլոր ներքնակները, և  ներքևում դնում է սիսեռի հատիկ։ Այնուհետև նա վերցրեց քսան ներքնակ և դրեց սիսեռի հատիկի վրա, իսկ հետո ներքնակների վար դրեց քսան փետուրով վերմակ։Այդ ամենի վրա արքայադուստրը ստիպված էր պառկել ամբողջ գիիշեր։ Առավոտյան նա հարցրեց, թե ինչպես է քնել արքայադուստրը։

-Օ՜, շատ վատ,- ասաց արքայադուստրը,-ես ամբողջ գիշեր մի կերպ էի փակել աչքրես։ Միայն Աստված գիտի, թե ինչ էր մահճակալի տակ, բայց ես պառկեցի ինչ-որ ծանր բանի վրա, այնպես որ ամբողջ մարմինս սևացել և կապտել է։ Դա սարսափելի էր։

Հիմա նրանք գիտեն, որ նա իրական արքայադուստր է, որովհետև նա զգացել էր սիսեռի հատիկը քսան ներքնակների և քսան փետուրով վերմակների տակից։ Ոչ ոք չէր կարող դա զգալ, բայց միայն իրական արքայդուստրը դա կարող էր զգալ։

Այսպիսով արքայազնը արքայադստերը վերցրեց, որպես իր կին, այժմ նա գիտեր, որ ունի իրական արքայադուստր։ Սիսեռի հատիկը տարան թանգարան, որտեղ այն կարելի է տեսնել մինչ օրս, եթե իհարկե այն չեն գողացել, կամ էլ կերել։

I chose this fairy tale because I have loved this fairy tale since I was a child and I really wanted to translate it from English to Armenian.

Рубрика: Անգլերեն

May summary-project…

Hello, I am Gohar Arghutyan and I am in the 9th grade. Today I will briefly present what we have done this year in English. We have English lessons 3 times a week. During the class, we discussed, read, translated, wrote grammar, wrote topics, checked our homework, learned interesting information etc.

We have had different discussions this year, for example, we chose a topic to discuss in advance, at home we wrote our opinion on the subject and then discussed it with everyone during class. Thanks to these discussions, our English vocabulary was opened and we were able to speak more freely in a foreign language. We were reading, for example, we chose an interesting story, or an interesting fact, or something else we read together, then we would separate and translate the unfamiliar words, and then we would start talking about what we were reading, we listen to the opinions of others and express ourselves. During the listenings, we heard the English speaking, trying to understand what we were talking about, so we learned to speak without an accent. During grammar, we learned the grammatical rules of English so that we would not make mistakes when speaking or writing, speak competently and ոhen writing, we need to understand how to write correctly. I think I can already speak English well and I have mastered the language well, but I think I still have a lot to learn.

During the distance learning we have implemented many projects, such as։ «What makes you special? », «Let’s Translate», «Me and my Armenia»,«Reading Poems». The projects were not so difficult, because they were very interesting and I didn’t even notice how I did it, because I did it with great pleasure and depth. By doing the projects, our language also opens up, we start to speak more clearly and confidently. Tasks have also been easy and accessible to us. At the moment, I am most worried that this situation will end soon and our normal lessons will start again in September. It seems to me that next year I will be more proficient in English and I will be able to be more confident when using that language.

 

Рубрика: Նախագծեր, Անգլերեն

What makes you special? Project…

Everyone has their own special aspects that are different from others, and I also have my own special aspects. It will be a little difficult for me to say what my special aspects are, so I asked my friends to tell me what my special aspects are. They said I was very kind, I can listen to people and understand, comfort, I can create beautifully, I can do my job completely, I don՛t falsify conflicts. They also said that I was very honest and patient. I am very happy that my friend told me about my special aspects, tried to help me and understand what my special aspects are. I love my friends very much because I am still able to find my special aspects

Рубрика: Անգլերեն

Blog as an educational tool…

At our school, we all have our own personal educational blogs. In our blogs we do our homework, we do projects, interesting materials and many other interesting things. I have had a blog since the 3rd grade, I have had my blog for six years already. I often update my blog. Teachers, parents and anyone who wants to visit our blog can join our blog. Teachers can check our homework on our blog, parents can also track how their children work and Anyone else can join our blog, and with our blog, we can be useful to them, because we can find a lot of interesting things in our blog. In my opinion, working with a blog is very interesting and instructive. Of course, working with a blog was difficult at first, but little by little we started to master it and we’re still mastering it because a lot of new things are added to the blog working with it is easier and more efficient.

Рубрика: Անգլերեն

Folk music and dance classes in our school.

Our school is one of the few schools where folk dance and song are one of the most important subjects. In our school, dance and song are as important as mathematics, the Armenian language, and any other subject. We have one song and one dance lesson a week, then we sing and dance folk dances and songs. Every morning we have a general morning class, during which we also dance and sing, that is, every morning instead of training we sing and dance in the national dance, and thanks to them we are refreshed and lively. During class we also learn which dance, which song, which time they sang and danced, what event and what it means. It is very nice to dance the dances and sing the songs that our grandparents danced and sang, because it is our culture and a part of us.

Рубрика: Անգլերեն

Distance learning English. April 13-30

1.Projects to to:

You can see my project here․․․

You can see my project here…

2. Read the text, translate the last passage into English:

Miss Green was very fat. She weighed 100 kilos, and she was getting heavier every month, so she went to see her doctor.

He said, ‘You need a diet, Miss Green, and I’ve got a good one here.’ He gave her a small book and said, ‘Read this carefully and eat the things on page 11 every day. Then come back and see me in two weeks’ time.’

Miss Green came again two weeks later, but she wasn’t thinner: she was fatter. The doctor was surprised and said, ‘Are you eating the things on page 11 of the small book?’

‘Yes, doctor,’ she answered.

Հաջորդ օրը բժիշկը ճաշի ժամին այցելեց օրիորդ Գրինին:Օրիորդը շատ զարմացավ՝ տեսնելով նրան:

-Օրիո՛րդ Գրին,- ասաց բժիշկ,- ինչո՞ւ եք  կարտոֆիլ և հաց ուտում: Դրանք ձեր դիետայի մեջ չեն մտնում:

-Բայց, բժի՛շկ,- պատասխանեց օրիորդ Գրինը,- ես նախաճաշին եմ հետևել իմ դիետային: Սա իմ ճաշն է:

The next day, the doctor visited Miss Green at lunch. Miss Green was very surprised to see him.

«Miss Green,» said the doctor, «How do you eat potatoes and bread?» They are not part of your diet.

«But, doctor,» asked Miss Green, «I followed my diet for breakfast. This is my dinner.»

 

3. Make the active sentences passive

Read and remember everything about Passive Voice here.

 1. Letters are delivered by the postman at 8 every day. (deliver)
 2. This bag was found in the  bus  yesterday(  find)
 3. This dress can’t be washed in hot  water  (can not  wash)
 4. Has your motorbike been repaired yet? ( repair)
 5. The message will be sent tomorrow.( send)
 6. He was arrested last Friday (arrest).
 7. My bike is stealed so far, I’m looking for a new one to buy (steal).
 8. The road is being repaired now, so we can’t drive to work (repair).
 9. A new house will be given by the Government next Thursday (give)
 10. Letters are delivered by the postman at 8 every day. (deliver)

 

4. Direct  / Indirect Speech

Watch before starting to write!

Also READ!

1.“He works in a bank” She said.

She said, that he worked in a bank.

2.“I didn’t go to the party” She told me.

She told me that she hadn’t gone to the party.

3.“We went out last night” She told me.

She told me that they had gone out last night.

4.“I was waiting for the bus when he arrived” She told me.

She told me, that she is waiting for the bus when he had arrived.

5.“Who was that beautiful woman?” She asked me.

She asked me who that beautiful woman had been.

6.“How often do you go to the cinema?” She asked me

She asked me how often I went to the cinema.

7. “Do you live in London?” She asked me

She asked me that if I lived in London.

8. “Did he arrive on time?” She asked me

She asked me if he had arrived on time.

9. “Please help me carry this” She asked me

She asked me to help her carry this.

10. Could you please open the window?” She asked me.

She asked me to open the window.

5. Read the text, translate the last passage into English:

Two friends were camping together. Their names were Jim and Tim. Tim was very lazy. The first evening of their holiday, Jim said to Tim, ‘Here’s some money. Go and buy some meat.’

‘I’m too tired,’ answered Tim. ‘You go.’ So Jim went to buy the meat. When he came back, he said to Tim, ‘Now, here’s the meat. Please cook it.’ But Tim answered, ‘No, I’m not good at cooking. You do it.’ So Jim cooked the meat. Then Jim said to Tim, ‘Cut the bread,’ but Tim answered, ‘I don’t want to,’ so Jim cut the bread.

Հետո նա ասաց Թիմին.

-Խնդրում եմ, գնա և ջուր բեր:

-Ոչ, չեմ գնա, չեմ ուզում հագուստս կեղտոտել,- պատասխանեց Թիմը, և Ջիմն ինքը բերեց ջուրը:

Ապա Ջիմն ասաց.

-Ճաշը պատրաստ է, արի ուտելու:

-Այ դա ես կանեմ, պատասխանեց Թիմը, -հո ամեն անգամ «ոչ» չե՞մ ասելու:

Then he said to Tim.

» Please, go and get some water.» 

«No, I’m not going, I don’t want to get my clothes dirty,» Tim replied and Jim brought the water himself.

Then Jim said.

«The dinner is ready, come to eat.»

«I’ll do it,» Tim replied. «I’m not going to say ‘no’ every time.

 

6.Write an essay (շարադրություն) on this topic.

Folk music and dance classes in our school. The song and dance which I like most of all.

Ազգային Երգը և երաժշտությունը մեր դպրոցում: Իմ ամենից շատ սիրելի ազգային երգը կամ պարը:

You can read my essay here․․․

7. Read the text, translate the last passage into English:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել:

On Friday, the boys came to school at 9 o’clock and got on a bus.

«So what?» said Dave’s mother as she entered the house. «Did you like the castle?»

«Not so much,» Dave answered. «Stupid people built it very close to the railway.»

8.Write an essay (շարադրություն) on this topic.

Blog as an educational tool (area). How long have you had your blog? How often do you update your blog? The advantages and disadvantages of using blog as an educational tool?

You can read my essay here…

Рубрика: Նախագծեր, Անգլերեն, Թարգմանություններ

Let’s Translate. project

beauty-and-the-beast-2017

«Beauty and the Beast»

This version of «Beauty and the Beast» is combined by Elaine L. Lindy from two sources:

Ժամանակին մի շատ հարուստ մարդ կար,ով ապրում էր իր երեք դուստրերի հետ։ Երկու ավագ դուստրերը ծիծաղում էին յուրաքանչյուրի վրա, ով այդքան էլ լավ չէր հագնվում, ինչպես նրանք։ Եթե նրանք չէին պատրաստում գնալ բալ, նրանք գնում էին այնքան գեղեցիկ զգեստներ և գլխարկներ, որքան, որ կարողանում էին հասցնել տուն։

Կտսեր դուստրը՝ Գեղեցկուհին, ամենից շատ սիրում էր կարդալ։

-Ոչ ոք քեզ չի ուզի,-նրա երկու ավագ քույրերը ասացին և ծիծաղեցին։ -Նայի՛ր, քո մազերին, դու նման ես սպասավորուհու։

Գեղեցկուհին չգիտի, թե ինչու են նրանք խոսում իր հետ այդպես։ Բայց նա ոչինչ չասաց։

Մի օր հայրը մի քանի շատ վատ լուրեր ուներ։ Նա ծախսել էր իրամբողջ գումարը նավի վրա, որ նա ծով է ուղարկել առևտրի համար։ Այժմ նա իմացավ, որ նավը անհետացել է։ Նավի վրայի ամեն ինճը կորած էր։ Հարուստ հայր միանգամի դարձավ աղքատ, որքան աղքատն էին լինում։ Ընտանիքը այլևս չէրկարող մնալ իրեն մեծ տանը։ Տունը, նրա գեղեցիկ սեղանները և աթոռները և նրանց բոլոր լավ իրերը պետք է վաճառվեին։ Հայրը ամբողջ իր ունեցախծը կորցրել էր անտառի խոչքում՝ մի փոքրիկ խրճիթում։ Այս իսկ պատճառով նա, և իր երեք դուստրերը ստիպված էին տեղափոխվել։ Անտառում՝ խրճիթում ապրելն շատ դժվար էր։ Ամեն օր պետք էր կրան վառել, կերակուրներ եփել, տարածքը մաքրել, խնամել այգին անդ ամեն ինչ ֆիքսվում է, երբ խախտում են։ Հիմա, երբ ընտանիքը աղքատ էր, դուք կարող եք մտածել, որ երկու ավագ քույրերը կօգնեն աշխատանքը կատարելիս։ Կրկին մտածեք։

-Նա կարծես նման է խառնաշփոթի,- ասացին նրանք, իրենց քցերը բարձրացնելով Գեղեցկուհու վրա,- նա կարող է նաև մեզ ծառայել։

Եվ այսպես Գեղեցկուհին անում էր ամբողջ քրտնաջան աշխատանքը։ Իսկ հետ՝ լավ նորություն։ Հոր նավը հետ եկավ ափ։

-Դուստրե՛ր,- ասաց ուրախ հայրիկը,- ես գնում եմ քաղաք։ Ասացեք ինձ, թե ինչ լավ նվեր կարող եմ բերել ձեզ համար։

-Ինձ բեր ամենալավ զգեստը լավագույն խանութից,-ասաց ավագ քույրը։

-Ես ցանկանում եմ սրա նմանից,-ասաց միջնեկ քույրը։

-Իսկ դո՞ւ,-ասաց նա։

-Իմ ուզածը հայրիկ,-ասաց նա,- մեկ հատ վարդ է։

Կարո՞ղ ես հավատալ նրան,- ասաց ավագ քույրը։

-Ինչ ապուշ է,- ասաց միջնեկ քույրը։

Նրանք երկուսն էլ ծիծաղեցի։

-Ակջիկնե՛ր,-ասաց հայրը,- եթե դա այն է ինչ ցանկանում է Գեղեցկուհին, հենց դա էլ կբերեմ նրա համար։

Հայրը տուն գնալու ճանապարհին էր, երբ նա մտածեց․ «Ես ամբողջովին մոռացել էի Գեղեցկուհու ծաղիկի մասին»։ Երկինքը միանգամից սևացավ․ «Օ՜հ, սիրելիս,-ասաց նա,- փոթորիկը սկսում է»։ Մի պահ անց երկնքից ուժեղ մռայլ անձրև եկավ։ Թրջվելով և հոգնելով ՝ հայրը հեռվից տեսավ լույսի շող։ Նա մոտեցավ լույսին՝ հուսալով, որ կարող էխնդրել և այդտեղ գիշերել։ Երբ նա մոտեցավ տեսավ, նա տեսավ մի մեծ պալատ մոմերով բոլոր պատուհանների վրա։ Շատ տարօրինակ էր, բայց առջևի դուռը բաց էր։ Եվ այսպես հայրը զգուշությամբ ներս մտավ։

-Բարև՞,- նա ասաց։ Ոչ մի պատասխան։

Այնտեղ՝ նրա առջև, մեծ հյուրասիրություն էր երկար սեղանի շուրջ։

-Բարև՞,- նա ասաց կրկին։

Այնուհանդերձ ոչ մի պատասխան։ Հայրը նստեց կրակի դիմաց՝ տաքանալու համար, և նա սպասում էր։ Բայց այնուհանդերձ, ոչ ոք չեկավ։

-Կարծում եմ ՝ ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե գիշերը մնամ այստեղ,- ասաց հայրը։

Նա վերցրեց մի փոքրիկ կտոր հյուրասիրությունից, գտավ ննջասենյակը  և արագ քուն մտավ։

Հաջորդ առավոտյան սեղանը կրկին փռած էր, բայց այս անգամ նախաճաշով։ Կրկին, առավել տարօրինակ, ոչ ոք չկար։

-Կարծում եմ, որ պետք է հեռանամարդեն,- ժամանակ անց հայրը ասաց։

Ճանապարհին նա անցավ վարդի այգու կողքով։

-Ես կվերցնեմ ընդամենը մեկը,- ասաց նա։

Եվ նա ընտրեց մի վարդ Գեղեցկուհու հաար։

Հենց այդ պահին, նրա հետև բարձր ձայն լսվեց։ Բղավեց ձայնը․

-Դու վերցրեցիր իմ վարդը։

Հայրը շրջվեց։ Նրա առջև սարսափելի, հսկայական հրեշ էր։

-Կներեք,- նա ասաց,- ես չգիտեի։

-Դուք վճարելու եք դրա համար,- Հրեշը գոչեց,- դու կմեռնեք։

Հայրը ծնկի եկավ․

-Խնդրում եմ,- նա աղաչեց,- մի սպանիր ինձ։ -Ես վարդը վերցրեցի միայն իմ դուստրերից մեկի համար։

-Օ՜, դուք դուստրեր ունե՞ք,- ասաց Հրեշը։ -Հմմ․․․ Եթե նրանցից մեկը գա և այստեղ՝ այս պալատում, դուք կազատվեք։ — Եթե ոչ, ապա պետք է ինքներդ վերադառնաք երեք ամսվա ընթացքում, ահա քո պատիժը։

Երբ հայրը տուն եկավ, Գեղեցկուհին նկատեց, որ ինչ-որ բան այն չէ։

-Ի՞նչ  դա, հայրիկ,- նա ասաց։

-Օ՜հ, չինչ,- ասաց նա

Բայց նա գիտեր, որ դա ճիշտ չէ։ Վերջապես հայրը պատմեց աղջիկներին, թե ինչ է ասել Հրեշը։

-Այս ամենը տեղի է ունեցել, որովհետև ես քեզ խնդրեցի, որպեսզի վարդ բերես տուն,- ասաց Գեղեցկուհին։ -Ես կգնամ այնտեղ քո փոխարեն, այլապես դուք կմեռնեք։

-Ոչ, ես դա չեմ կարող թույլ տալ,- ասաց հայրը։ — Ես ծեր եմ և չունեմ ապրելու շատ ժամանակ։ -Դու երիտասարդ ես, դու սա պետք չէ անենս ինձ համար։

Բայց Գեղեցկուհին չէր փոխում իր միտքը: Եվ երկու օր անց հայրը Գեղեցուհուն տարավ պալատ, որտեղ ապրում էր Հրեշը։

-Այսպիսով սա ձեր դու՞ստրն է,- ասաց Հրեշը՝ նայելով Գեղեցկուհուն։

-Այո՛,-ասաց նա,- Ես կմնամ այստեղ։- Եվ դա նշանակում է, է որ հայրս ազատ է և կարող է գնալ։ Դա ձեր ասածն է։

-Այո՛,- ասաց Հրեշը։

Օրերը երկար էին և պալատում չկար մեկը Գեղեցկուոհու հետ խոսալու համար։ Ամեն երեկո ժամը իննին, Հրեշը գալիս էր ընթրիքի։ Սկզբում նա միայն մռթմռթում էր, իսկ Գեղեցկուհին ոչինչ չէր ասում։ Ի վերջո, բանտարկված լինելը հեշտ չէր, թեկուզ և պալատում։ Այնուհետև մի անգամ ընթրիքի ժամանակ նա մի կատակ արեց և Գեղեցկուհին ժպտաց։ Մեկ անգամ ևս նա խոսեց և նայեց Գեղեցկուհու աչքերի մեջ։ Դրանից հետո նա հարցնում էր նրան իր օրվա մասին և Գեղեցկուհին պատասխանում էր նրան։ Դրանից երկար ժամանակ չանցած Գեղեցկուհին եկավ պալատի մի մսի մոտ, որը ն նախկինում չր տեսել։ Դռան վերևում ցուցանակ կար «Գեղեցկուհու Սենյակ»։ Դուռը բաց էր։ Սենյակի ներսում գրքերի դարակները մինչև առաստաղ էին հասնում, դաշնամուրը և գեղեցիկ զգեստները հենց իր չափսվ էին։ Այժմ ընթրիքի ժամանակ խոսելու շատ բան կար։ Մի գիշեր, ընթրիքի ժամանակ Հրեշը ասաց․

-Գեղեցկուհի՛, ես սիրում եմ քեզ։ Կամուսնանա՞ս ինձ հետ։

Գեղեցկուհին ցնցվեց․

-Հրե՛շ, դու իմ ամենամտերիմ ընկերն ես,-ասաց նա,- բայց խնդրում եմ հասկացիր,ես չեմ ցանկանում ամուսնանալ քեզ հետ։

Այնուհանդերձ, Հրեշը նրան նույն հարցը տվեց ընթրիքից հետո, ժամանակ առ ժամանակ։ Եվ ամեն անգամ Գեղեցկուհին նույն էր ասում։ Մի գիշեր Հրեշը ասաց․

-Գեղեցկուհի՛, եթե չես ցանկանում ամուսնանալ ինձ հետ, ապա ի՞նչ կարող եմ անելքեզ երջանկացնելու համար։

-Եթե դու գիտես,-ասաց նա,- կցանկանայի հայրիկիս տեսնել։ Ես նրան շատ եմ կարոտել։

Հաջորդ գիշեր, Հրեշը տվեց Գեղեցկուհուն երկու կախարդական իրեր՝ կախարդական հայելի և կախարդական մատանի։

-Եթե ցանկանում ես տեսնել քո հորը,-ասաց նա,- ուղղակի ասա հայելիին, որպեսզի նա ցույց տա քեզ։ Եթե պատրաստ եք տուն վերադառնալ, երեք անգամ շրջեք կախարդական մատանին մատին և հայելուն խնդրեք, ո ձեզ տանի այնտեղ։Երբ ցանկնաք վերադառնալ այստեղ՝ պալատ, մատանին ևս երեք անգամ շրջեք և հայելուն խնդրեք վերադառնալ։ Բայց մի թողեք, որ անցնի մեկ շաբաթ, այլապես ես կմեռնեմ վշտից։

Գեղեցկուհին համաձայնվեց։  Երբա նա վերադառնում էր իր սենյակ, նա նայեց կախարդական հայելու մեջ և խնդրեց, որպեսզի տեսնի իր հորը։ Եվ ահա նա անկողնում էր և այնքան հիվանդ էր, որ թվում էր, թե կարող էր մահանալ։ Վախենալով՝ մատի վրայի մատանին շրջեց երեք անգամ․

-Խնդրում եմ, Կախարդական Հայելի,- նա ասաց,- տարեք ինձ տուն հենց հիմա։

Եվ նա վերադարձավ տուն։ Այնպիսի ուրախություն էր, երբ հայրը նայեց և տեսավ Գեղեցկուհուն։ Հոր հիվանդանալու պատճառը այն էր, որ նա գիտեր այն մասին, որ Գեղեցկուհին խրված է պալատում, և ամեն բան իր պատճառով էր։ Գեղեցկուհին ժամեր շարունակ մնաց իր հոր անկողմնում կողքին։ Նա ասաց, որ ինքը ունի բոլոր գրքերը և կարող էր դրանք կարդալ, կարող էր երաժշտություն նվագել և հագնել գեղեցիկ զգեստներ։

-Հրեշը այդքան էլ վատը չէ,- ասաց նա,- մի օր դու կծանոթանաս նրա հետ։ -Նրա հետ հաճելի է զրուցել, և նա իմ ընկերն է։

Գեղեցկուհին շուրջը նայեց․

-Որտե՞ղ են, իմ քույրերը։

Նրանք երկուսն էլ ամուսնացել են,- ասաց հայրը։

-Արդյո՞ք, նրանք ամուսացել են լավ տղամարդկանց հետ,- ասաց նա։

-Նրանք շատ փող ունեն,- ասաց հայրը,- բայց ես չգիտեմ, արդյոք քո քույրերը երջանիկ են։

Քանի որ ավագ քույրը ամուսնացել էր գեղեցիկ տղամարդու հետ, այդ տղան չէր մտացում ոչնչի մասին, ներառյալ իր կնոջը։ Միջնեկ քույրը ամուսնացել էր մի իմատուն տղամարդու հետ, բայց ինչը օգտագործում էր իր շրջապատին վնասելու համար և առավել ևս՝ իր կնոջից։

Երբ քույրերը եկան տուն և տեսան Գեղեցկուհուն, այդքան լավ հագնված և խոսելով այն մասին, թե որքան լավն է և բարի Հրեշը, նրանք նախանձեցին զայրույթից։ Գեղեցկուհին ասաց նրան, որ պետք է մնա,ոչ ավելի շատ, քան մեկ շաբաթ։ Եվ քույրերը պլան կազմեցին։ Նրանք գովեցին Գեղեցկուհուն և ասացին այնպիսի գեղեցիկ բաներ, որոնք նախկինում չէին ասում։ Երբ նա ասաց քույրերին, որ շուտով պետք է գնա, նրանք սկսեցին լաց եղան։ Նրանք ասացին, որ նա չպետք հեռանա։ Դեռ շատ բաներ էին նրանք ցանկանում անել Գեղեցկուհու հետ։ Եվ վերջիվերջո ինչու՞ ես եկել ընդամենը մի քանի օրով։ Այդպես Գեղեցկուհին մնաց։

Մի գիշեր, նա երազում տեսել էր Հրեշին։ Երազում Հրեշը հիվանդ պարկած էր և մահանում էր։ Երբ Գեղեցկուհին արթնացավ, նա խնդրեց կախարդական հայելիին, որպեսզի նա ցույց տա Հրեշին։ Նա երևաց Հայելիում։ Նա պարկած էր վարդերի այգում և երևում էր այնքան հիվանդ, կարծես շուտով կմահանար։ Հենց այդ պահին նա շրջեց կախարդական մատանին։

-Տա՛ր, ինձ հետ, Հրեշի մոտ,- ասաց նա։

Մի ակնթարում նա արդեն նստած էր խեղճի, հիվանդ Հրեշի կողքին, որ կարող էր միայն շնչել։

-Դու վերադարձար,- ասաց Հրեշը խիստ ձայնով։

-Ես շատ ցավում եմ, որ ուշացել եմ,- ասաց Գեղեցկուհին։

-Ես չէի կարող հարմարվել այն մտքին, որ դու էլ չես կարողա վերադառնալ ինձ մոտ։

Նրա աչքերը փակվեցին։

-Ո՛չ,- լացում էր Գեղեցկուհին,- Մի՛ լքիր, ինձ։

Միայն այդ ժամանակ նա իր սրտում գիտեր, թե որն է իրականը։

-Ես սիրում եմ քեզ,- բարձր ձայնով լացեց նա։ -Խնդրում եմ հետ արիր, եթե միայն դու գաս հետ, ես կլինեմ քո կինը։ 

Արցունքները խոսում էին այտերի վրայով։ Միայն այդ ժամանակ Հրեշը բացեց իր աչքերը։

-Գեղեցկուհի՛,- ասաց նա,- դու արեցի՛ր դա։

Մի ակնթարթում Հրեշը կերպարանափոխվեց մի գեղեցիկ արքայազնի։ Գեղեցկուհին չգիտեր, թե ինչ մտածեր այս կերպարանափոխումի մասին։

-Օ՜, Գեղեցկուհի՛,- ասաց Հրեշը և պատմեց իր պատմությունը։

Տարիներ առաջ, երբ նա արքայազն էր, չար կախարդը կախարդել էր իրեն։ Նա ստիպված էր լինել Հրեշ ընդմիշտ, մինչև որ մի աղջիկ շսիրահարվեր իրեն այնպես, ինչպես, որ նա կա։ Այժմ նա կոտրեց անեծքը Հրեշի վրայի։ Եվ այսպես Գեղեցկուհին և Հրեշը ամուսնացան։ Նրանք ապրեցին երկար և երջանիկ կյանքով։

Рубрика: Անգլերեն

Distance learning English. March 30- April 10

1.Complete the sentences below with as or than.

 1. I can’t sing better than you.
 2. My family is taller than my mother.
 3. Armenian is more difficult than English.
 4. Is life less expensive in the country than in the city?
 5. I am as cool as a cucumber.
 6. She isn’t as tall as her brother.
 7. Your problems aren’t as important as mine.
 8. Cats are as intelligent as dogs.
 9. You are as beautiful as your sister.
 10. Come as quickly as you can.

 

2.You have a project to do

»Me and my Armenia» <<Ես և իմ Հայաստանը>>

Armenian musical instruments…

 

3.Listening exercises

Watch the videoes, write your reviews or write  essays about these topics, answer the questions 

https://www.youtube.com/watch?v=53c_2tkESMI

Exercises 

1. The city of New York has a population of over seventeen million people.

A. True

B. False 

2. In the nineteenth century, immigrants from Europe and Ireland were numerous in New York.

A. True

B. False 

3. One of most famous features of New York City is its dramatic skyline.

A.True

B. False

4. The Empire State Building-were constructed during the early decades of the nineteenth century.

A. True

B. False

 

 

Exercises 

1. I also like cheese, ice cream and yogurt.

2. Sometimes, my mother will make a peach pie.

3. Meat and fish are also plentiful here.

4. My parents would rather have spaghetti or lasagne.

5. There are restaurants from most cultures.

 

Exercises 

1. You are walking in the street when somebody stops you and speaks to you.
What does he want you to do?

A. give him directions

B. give him an address

C. take him somewhere

2. You hear someone talking on a public telephone. 
Who is she talking to?

A. her employer

B: another employee 

C: a doctor

3. You hear part of radio news report.
Where is the reporter?

A. in a conference hall

B. outside a building 

C. in a hotel

4. You hear someone on the radio describing her career .
How does she feel?

A. content

B. frustrated

C. jealous

5. You hear part of a radio report.
Who is speaking?

A. a policeman

B. a motoring expert

C. a car driver

6. You hear someone talking on the telephone.
What is he doing?

A. giving advise

B. expressing disapproval

C. trying to persuade

7. You hear two people discussing the local bus service.
What’s their opinion of it?

A. the service is unreliable

B. the fares are too high

C. the journeys are very slow

8. You hear part of an interview with a sportsman. 
What is the situation?

A. he has just won a match

B. he s about to play

C. he has decided to retire 

 

4. Read the text and answer the questions

                                                          «Thanksgiving»

Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America, and it possesses a different meaning in each of the countries where it’s acknowledged. In the United States, Thanksgiving is a federal holiday (meaning all government employees and most private employees are given a day off of work), and always takes places on the Fourth Thursday in November, regardless of the date. The holiday signifies the immense progress made by pilgrims, or some of the first travelers to North America, at Plymouth Plantation circa 1621. It was at this time that the hungry and weary Pilgrims were taught (by Native Americans) how to grow and produce food on North America’s unique terrain. Once they’d grown (and caught) an abundance of food, the Pilgrims were expectedly thankful, and they celebrated alongside the Native Americans who provided them with such valuable assistance. President Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a «day of Thanksgiving» during one of his Civil War addresses. In America today, Thanksgiving remains firmly engrained in its historical roots, and is widely considered to be a day for giving thanks for good food, good times, and family. Thanksgiving dinner generally consists of turkey, mashed potatoes, stuffing, vegetables, gravy, and ample desserts.

 • Question 1:
 • When is Thanksgiving celebrated in the US?

In the United States Thanksgiving celebrated on the fourth Thursday of November .

 • Question 2:
 • Which event(s) began the tradition of Thanksgiving?

At this time that the hungry and weary Pilgrims were taught (by Native Americans) how to grow and produce food on North America’s unique terrain events began the tradition of Thanksgiving.

 • Question 3:
 • Which food(s) are often prepared for Thanksgiving dinner?

Thanksgiving dinner generally consists of turkey, mashed potatoes, stuffing, vegetables, gravy, and ample desserts.

 • Question 4:
 • Where is Thanksgiving celebrated?

Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America, and it possesses a different meaning in each of the countries where it’s acknowledged.

 • Question 5:
 • What is the meaning of Thanksgiving’s federal holiday status?

Thanksgiving is widely considered to be a day for giving thanks for good food, good times, and family.

5. Speak about Beauty

These questions will help you:

 • What is «beauty» for you?

Beauty for me is all that can see the human eye and consider it its beauty․

 • What or who do you consider beautiful?

I consider it beautiful the stars, the sky, the sun, the moon, the nature, the rivers, the seas, the personality of people, and what we see around us every day․

 • What does «inner beauty» mean to you?

It takes a long time to understand the «inner beauty» of the human, because at first glance it is never seen․ You have to communicate a lot with people, spend time and only then will we be able to see their «inner beauty»․ In my opinion, if a person does not have inner beauty that person will never save his outward beauty.

 • Do you have favourite famous person who you consider beautiful? Who is she/he. why?

I don’t consider any favourite famous beautiful․Օf course they are all still beautiful, but I don’t know what their true beauty is I’ve only seen the artificial beauty presented to them. For this reason I cannot consider any of the favourite famous beautiful․

 

6. «Reading Poems» project

You can read about the project here.

«Reading Poems» project